Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst
Se hvor mye du tjener på å velge BioFeed

BioFeed bidrar til å skape flere fordeler og økt ytelse i alle næringsledd for oppdretterne!

Forebygging er den mest lønnsomme og minst arbeidskrevende måte å sikre seg mot ulike utfordringer i oppdrettsnæringa. Mekaniske behandlinger er en tøff påkjenning som sliter på skinn og slimlag. Skader i denne ytre barrieren kan øke risikoen for at fisken får infeksjoner. Påførte belastninger på fisk i tidlige stadier kan gi store utfordringer i løpet av livsløpet, og påføre ekstra kostnader og dårligere totaløkonomi. Forebygging er ofte den rimeligste og tryggeste veien til effektiv drift.

Veien til god fiskehelse er et naturlig kosthold og
et miljø med minst mulig stress og ytre påvirkninger.

Økt slimlag gir solid førstebarriere
og bidrar til redusert lusepåslag

Slimlaget er fiskens naturlige måte å beskytte seg på. BioFeed kan stimulere produksjonen av slim som er fiskens første-forsvar mot parasitter, virus og bakterier.

Det er dokumentert at mengden av slim i mage og tarm, på gjeller og skinn har stor betydning for fiskevelferd og gir reduserte lusepåslag for ørret og laks. Et riktig sammensatt fôr tilsatt BioFeed, stimulerer produksjonen av slim. Forskning og analyser dokumenterer at fisk fôret med fôr tilsatt BioFeed øker slimmengden med over 30%.

BioFeed Aqua Forte er et godkjent tilsetningsstoff som kan tilsettes alle typer fôr til alle fiskearter. BioFeed gir økt fôrutnytting. Kombinasjonene av tykkere slimlag på skinn og gjeller, økt slim i mage og tarm vil kunne gi bedre fordøyelse, og bedre beskyttelse mot lus. Bedre fôrytelse gir lavere fôrfaktor. Vitenskapelige rapporter på ørret og laks viser bedre filetkvalitet, færre melaninflekker og bedre slakteutbytte.

Økt slimlag gir mindre lusepåslag

Et godt slimlag er fiskens naturlige måte å beskyttes seg på. Slimet er fiskens første-forsvar og består av mikroflora og antimikrobielle komponenter som dreper virus, bakterier og sopp. Slimfloraen forebygger sårinfeksjoner samtidig som lusa ikke får festet seg. Flere studier viser at kombinasjonen av rensefisk og slimlag kan gjøre mekanisk lusebehandling helt unødvendig.

Økt slimlag er næringshindrende for parasitter. BioFeed bidrar til økt tilførsel av oksygen, som virker positivt på fiskens helse.

Fra sjøutsett til slakt uten lusebehandling

Våre erfaringer viser at dersom fisken blir fôret med BioFeed, er det mulig å unngå behandlinger. Ytre påvirkninger og stress gir høyere dødelighet og dårligere slaktekvalitet. Med gode rutiner er det mulig å gå fra smolt til slakt med kun bruk av fôr tilsatt BioFeed.

Flere slike studier viser også at fisken presterer svært godt på overlevelsesgrad, tilvekst, filétkvalitet og farge. Økt slimlag i mage og tarm ser ut til å virke gunstig på både slakteutbytte og totaløkonomien.

En forskningsrapport av Nofima slår fast at:
“Anlegget på Vestlandet har dermed gjennomført en produksjonssyklus i sjø med ørret uten andre avlusningsmetoder enn fôr, og viser dermed muligheter for en helt ny strategi for å bekjempe lusepåslag hos regnbueørret.”

Slimproduksjonen påvirker slaktekvaliteten

Feltstudier og analyser gjennomført av velrennomerte FoU-institusjoner, dokumenterer økt slimmengde og kun bruk av fôr tilsatt BioFeed gjennom hele produksjonssyklusen uten annen luse-behandling. En fersk feltstudie viste at regnbueørret hadde gjennomsnittlig 2,1 kjønnsmodne hunnlus med vanlig vekstfôr og 0,3 med fôr tilsatt BioFeed.

Nofima-rapport desember 2016

Forsøket ble gjennomført ved matfiskanlegg på Vadheim i Sogn og Fjordane med regnbueørret. Fra sjøutsett til slakt ble fisken fôret med fôr tilsatt BioFeed AquaForte i tre merder, mens to kontroll-merder ble fôret med kontrollfôr uten tilsetting av BioFeed. Forskjellen ble dramatisk.

Les mer

Behandlinger øker kostnadene og reduserer kvaliteten.

Veterinærinstituttets rapport for 2017 viser at næringen hadde et svinn på 52 millioner laks og 3,2 millioner regnbueørret. Laksen alene utgjør et verditap på hele 13 milliarder NOK. Den høye dødeligheten skyldes i stor grad sykdom og mekanisk lusebehandling. – Mye kunne vært spart ved å legge større vekt på fôringen, mener daglig leder Kjell G. Lund i BioFeed, som leverer tilsetningsstoffer for fiskefôr som bl.a. øker den naturlige slimproduksjonen på fisken.

-En rekke forsøk viser at et økt slimlag hindrer lusepåslag og bedrer slaktekvaliteten. Vi har gjennomført to feltforsøk der fisken har gått hele produksjonssyklusen uten at fisken i merdene er «rørt», kun bruk av høykvalitetsfôr tilsatt Biofeed har gitt disse resultatene forteller Lund.

Lusebehandling skader fisken og økonomien
Biofeed har gjort beregninger som viser at lusebehandling kan gi en merkostnad på rundt 11 kroner per kilo fisk. Samtidig fører gjentatte behandlinger til at fisken blir nedklassifisert, noe som medfører at totaløkonomien blir dårligere.

– Oppdrettsnæringen kan tjene mye på å tenke forebygging som en viktig faktor i totaløkonomien, i stedet for å jakte på det billigste standardfôret, mener Lund.

Oppdretteren kan selv beregne kostnaden
Biofeed har utviklet sin egen kalkulator som heter «BioFeed-Kalkulatoren», hvor oppdretteren selv kan beregne besparelser ved bruk av BioFeed. – BioFeed-Kalkulatoren vil nok overraske mange, hevder Lund, som håper den kan føre til en økt bevissthet om fôr og fiskevelferd.

Går den enkleste vegen til god fiskehelse gjennom fôret?

Fôret er ikke nøkkelen til alt, men en svært viktig faktor for en helhetlig balanse mellom suksessrik drift og et godt sluttresultat.

Rimelige standardfôr og fokus på tilvekst må ofte kompenseres med kostnadskrevende behandlinger. Nødvendig sulting før behandlinger og påfølgende manglende appetitt, gir tap av tilvekst. Tapt tilvekst representerer betydelige økonomiske verdier. Lusebehandlinger øker kostnadene og reduserer kvaliteten.

Immunforsvaret

I likhet med mennesker, har også fiskens immunforsvar stor sammenheng med mage- og tarmhelse. En fisk som lever sunt, som får de næringsstoffer og det miljøet den krever for å kunne utvikle seg og vokse i et naturlig miljø, vil ikke møte de samme utfordringer. Gjentagende behandlinger, stress, vintersår, sulting og bakterieproblemer er svært krevende for fiskehelsen og påfører oppdretterne økte driftskostnader og lavere slakteutbytte.

Ved å tilsette BioFeed i fôret, vil fisken få optimalt opptak og utbytte av næringsstoffene i fôret. Dette vil også bidra til at fiskens naturlige mage- og tarmhelse blir sunnere, og det indre og ytre immunforsvaret vil gjøre fisken mer robust og motstandsdyktig. Dette fører også til raskere vekst, bedre kvalitet på kjøttet, bedre farge, mindre stress og bedre miljø i merdene. Det ytre naturlige slimlaget på fisken er den første barrieren som må brytes ved kontaminering av parasitter, virus og bakterier. Dersom dette naturlige slimlaget er forsterket, og under konstant høyere reproduksjon, vil også fisken kunne bli mer motstandsdyktig.

Vår filosofi er at fisk som fôres med BioFeed i kombinasjon med et godt ernæringsmessig fôr, utvikler et naturlig immunforsvar og reduserer oppdretterens utfordringer.

Målsetningen for enhver oppdretter må være å la fisken få utvikle seg i sitt naturlige miljø i sjøen, og gå mest mulig urørt fra smolt til slakt.

BioFeed anbefales for oppdrettere som vil forebygge og unngå utfordringer. Det mest naturlige for fisken er å vokse seg slakteferdig i sitt naturlige miljø uten eksterne tiltak. «Urørt» fisk trives og vokser best.

Vi skaper merverdi og økt bærekraft
for Norges viktigste vekstnæring

Vår filosofi er at fisk som fôres med gode og naturlige ingredienser utvikler et naturlig immunforsvar og unngår problemer. «Dårlig fiskevelferd medfører økte problemer.
Et krevende og stressende miljø, samt mekaniske og medisinske behandlinger er med på å gi svekket fiskehelse, økte problemer og dødelighet og gir et dårlig sluttprodukt. Dette fører til tapte inntekter for produsenten»

Våre produkter har en egenskap i å ‘’forsterke’’ og øke opptaket av næringsstoffer og viktige ingredienser. Jo høyere kvalitet det er på det fôret man bruker, jo bedre resultat vil man få.

Vi spiller på lag med fôrprodusenter og oppdrettere. Det gjør det mulig å skreddersy produkter og løsninger, som er spesielt utviklet for å løse de utfordringer oppdretterne møter.

Mindre lus gir bedre fiskehelse – og økonomi

Forskning og studier utført i Norge slår fast at lus kan bekjempes uten å gå på bekostning av fiskevelferd og slaktekvalitet. Det gir mer lønnsom drift for oppdretteren. Målsettingen for enhver oppdretter må være å la fisken få utvikle seg i sitt naturlige miljø, sjøen, og gå mest mulig urørt fra smolt til slakt.

Slimet gir fiskevelferd

Det er naturlig for laks og ørret å ha et tykt, beskyttende slimlag på skinnet og gjellene. Slimet beskytter mot bakterier, sårskader, lakselus og andre parasitter. Økt slimproduksjon i mage og tarm bidrar til bedre fordøyelse, økt næringsopptak og bedre fiskehelse. Flere forsøk viser at dette kan gi bedre filetkvalitet, lavere fôrfaktor og bedre slakteutbytte. BioFeed har utført studier på slim fra laks og ørret. Resultatene dokumenterer at det er målt mer slim (mengde), større tetthet av slimceller, flere slimceller (antall) og større slimceller (volum).

40 års erfaring

BioFeed-teamet har mer enn 30 års erfaring innen fiskeoppdrett og 40 års erfaring i produktutvikling, salg og markedsføring av marine produkter.  BioFeed utvikles og produseres i Norge. Til oppdrettsnæringen leverer vi ulike tilsettingsstoffer som bl.a. brukes av norske og utenlandske fôrprodusenter.