Fôrtilskuddet for bærekraftig fiskevekst

Veterinærinstituttets rapport for 2017 viser at næringen hadde et svinn på 52 millioner laks og 3,2 millioner regnbueørret. Laksen alene utgjør et verditap på hele 13 milliarder NOK. Den høye dødeligheten skyldes i stor grad sykdom og mekanisk lusebehandling. – Mye kunne vært spart ved å legge større vekt på fôringen, mener daglig leder Kjell G. Lund i BioFeed, som leverer tilsetningsstoffer for fiskefôr som bl.a. øker den naturlige slimproduksjonen på fisken.

-En rekke forsøk viser at et økt slimlag hindrer lusepåslag og bedrer slaktekvaliteten. Vi har gjennomført to feltforsøk der fisken har gått hele produksjonssyklusen uten at fisken i merdene er «rørt», kun bruk av høykvalitetsfôr tilsatt Biofeed har gitt disse resultatene forteller Lund.

Lusebehandling skader fisken og økonomien
Biofeed har gjort beregninger som viser at lusebehandling kan gi en merkostnad på rundt 11 kroner per kilo fisk. Samtidig fører gjentatte behandlinger til at fisken blir nedklassifisert, noe som medfører at totaløkonomien blir dårligere.

– Oppdrettsnæringen kan tjene mye på å tenke forebygging som en viktig faktor i totaløkonomien, i stedet for å jakte på det billigste standardfôret, mener Lund.

Oppdretteren kan selv beregne kostnaden
Biofeed har utviklet sin egen kalkulator som heter «BioFeed-Kalkulatoren», hvor oppdretteren selv kan beregne besparelser ved bruk av BioFeed. – BioFeed-Kalkulatoren vil nok overraske mange, hevder Lund, som håper den kan føre til en økt bevissthet om fôr og fiskevelferd.